Del av byte

Anger hur stor del av ditt aktuella innehav i fonden som ska säljas eller köpas i samband med bytet av fond.