Förklaring till svarsalternativen

Stor = Jag är väl insatt i vad en värdepappersfond är och vad en investering i en sådan innebär.

Medel = Jag är bekant med vad en värdepappersfond är och vad en investering i en sådan innebär.

Liten = Jag känner igen begreppet, men är osäker på vad det innebär.

Ingen = Jag vet inte vad en värdepappersfond är.