Förklaring till svarsalternativen

Stor = Jag är väl insatt i vad en specialfond  är och vad en investering i en sådan innebär.

Medel = Jag är bekant med vad en specialfond är och vad en investering i en sådan innebär.  

Liten = Jag känner igen begreppet, men vet inte vad det innebär.

Ingen = Jag vet inte vad en specialfond är.