Kostnadernas effekt på avkastningen

Observera att detta är ett exempel

Det är viktigt att vara medveten om att fondens kostnader påverkar avkastningen. Höga avgifter och kostnader påverkar avkastningen mer än låga avgifter och kostnader.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.