Specialfonder

En specialfond är en svensk fond som bara får investera i finansiella tillgångar, det vill säga i finansiella instrument av olika slag, med en viss del i medel som placeras på konto hos bank eller andra kreditinstitut. För specialfonder är reglerna friare när det gäller vilka finansiella instrument fondens kapital får placeras ,i jämfört med värdepappersfonder som omfattas av EU:s UCITS-direktiv (UCITS-fonder).

De behöver till exempel inte leva upp till följande placeringsregler:

  • Kapitalet måste till övervägande del placeras i finansiella instrument som är likvida, exempelvis noterade aktier.
  •  Det finns begränsningar om hur stor del av kapitalet som får investeras i enskilda finansiella instrument.
  • Det ska finnas förstålig och tillgänglig information om fonden.

ICA Bankens egna fonder (ICA Banken Varlig, ICA Banken Måttlig, ICA Banken Modig) räknas enbart som specialfonder för att kunna investera i färre värdepapper än de 16 som UCITS-fonder minimalt kan investera i.